Upozorňujeme zamestnancov, že prvé 2 dni práceneschopnosti sa nepreplácajú (čakacie dni).

Ak zamestnávateľ naďalej vypláca mzdu, nemocenská dávka sa vypočíta na základe právnej domnienky 13 kalendárnych týždňov predchádzajúcich prvému dňu pracovnej neschopnosti.

Počas prvých 52 týždňov pracovnej neschopnosti má zamestnanec nárok na 91 % skutočnej hodinovej mzdy v minimálnej výške 100 % zákonnej minimálnej mzdy. Po 52 týždňoch práceneschopnosti sa vypláca nemocenská dávka vo výške 80 % hodinovej mzdy (nie však nižšia ako je zákonná minimálna hodinová mzda).